تبلیغات

تعبیر خواب چمن و چمنزار

دیدن هر گونه چمن و چمنزار سبز، سبزه زار، دشت سرسبز و... در خواب که همگی به رنگ سبز هستند بیانگر رونق، خیر و برکت برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب چمنزار سبز - دیدن چمن در خواب - تعبیر خواب سبزه زار - تعبیر خواب دشت سرسبز

دیدن رنگ سبز در خواب نشانه خیر و برکت است. چمن نیز در اکثر زمان‌ها به رنگ سبز بوده و برکت را به همراه دارد ولی اگر سبزه و یا چمنی به رنگ در خواب مشاهده کردید نشان از غم و اندوه برای فرد بیننده خواب است.

تعبیر خواب چمن و سبزه

محمدبن سیرین گوید: دیدن سبزه و چمن، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان چمنزار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و چمنزار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تألم و اندوه و بیماری است.

تعبیر خواب قدم زدن بر چمن و چمنزار

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می‌زنید، علامت آن است که در زندگی شما موقعیت‌های نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب دشت سرسبز (چمنزار)

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چمنزاری سبز در خواب، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد.اگر خواب ببینید با خانواده خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید، نشانه آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت.اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت. دیدن چمنزاری خشکیده در خواب، علامت جدایی و اختلافات است.اگر خواب ببینید از چمنزاری می‌گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می‌گذارید، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.دیدن چمنزار خشکیده در خواب، نشانه بدبختی و اندوه است.دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است.اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می‌خزند، نشانه آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می‌سازد.اگر خواب ببینید از راهی عبور می‌کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است، نشانه آن است که از عشق‌های تحمیلی نجات خواهید یافت.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار