تبلیغات

تعبیر خواب خروس و خروس وحشی

با تعبیر خواب خروس وحشی، تعبیر خواب نوک زدن خروس، تعبیر خواب حمله خروس، تعبیر خواب صدای خروس، تعبیر خواب کشتن خروس و... همراه ما باشید.

تعبیر خواب نوک زدن خروس - تعبیر خواب حمله خروس - تعبیرخواب خروس قرمز - تعبیر خواب سر بریدن خروس - تعبیر خواب خروس مرده

خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است. همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست.

تعبیر خواب خروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

لیلا برایت: اگر در خواب خروسى را ببينيد كه روى تخم خوابيده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زيان است. اگر خروسى را با مرغى ببينيد، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. ديدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد كه از انجام كارهاى زياد، خسته شده‌ايد.

تعبیر خواب کشتن خروس

ابن سیرین گوید: اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

جابر مغربی: اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

مطیعی تهرانی: گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.


عمر گفت: در خواب دیدم خروسی دو نوک بمن زد و تعبیر کردم که مردی عجمی مرا می‌کشد و ابو لؤلؤ او را کشت

(آسمان و جهان، ج‌5، ص: 220)

تعبیر خواب حمله خروس

ابن سیرین:

اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

آنلی بیتون: دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.

تعبیر خواب صدای خروس

ابن سیرین: اگر بیند که بانک خروس می‌شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب خروس رنگی

مطیعی تهرانی: خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌دهد.

تعبیر خواب خروس وحشی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار