تبلیغات

تعبیر خواب درخت میوه دار

با تعبیر خواب درخت میوه دار، تعبیر خواب خوردن میوه از درخت، تعبیر خواب درختان پر میوه و تعبیر خواب انواع درختان میوه دار همراه ما باشید.

تعبیر خواب درخت آلو – تعبیر خواب درخت خرما – تعبیر خواب درخت نارنج – تعبیر خواب درخت گلابی – تعبیر خواب درخت انجیر

دیدن درخت در خواب به تنهایی معنا و مفهومی پیدا نخواهد کرد بنابراین در خواب‌های خود بایستی به دنبال نشانه‌های از درختان باشیم تا بتوانیم از تعابیر گفته شده در مورد آن‌ها استفاده کنیم. به طور مثال شکستن و یا بریدن درخت و یا دیدن درختان میوه دار مختلف می‌تواند در تعبیر رویاها به ما کمک فراوانی کند. در این مقاله به تعبیر خواب درخت میوه دار و انواع این درختان خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب درخت میوه دار

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش

لوک اویتنهاو می‌گوید: درخت میوه: دوستان وفادار

ابن سیرین گوید: هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت

تعبیر خواب خوردن میوه از درخت میوه دار

ابن سیرین: اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد

اشعث کرمانی: اگر بیند که بر درختی است و میوه آن درخت می‌خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن

جابر مغربی گوید: هر درختی که بوی خوش دارد و میوه آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح پاک وبا دیانت

تعبیر خواب درختان پر میوه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است.

اشعث کرمانی:

اگر بیند از درختان میوه همی جمع می‌کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردداگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد

تعبیر خواب انواع درختان میوه دار

درخت آلو

دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می‌رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری.

درخت گلابی

دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است.

درخت انجیر

دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

درخت خرما

به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

درخت زرد آلو

دلیل کند بر مردی بیمار.

درخت شفتالو

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

درخت نارنج

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار