تبلیغات

تعبیر خواب اتومبیل – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اتومبیل – تعبیر خواب تصادف با ماشین در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب اتومبیل - دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اتومبیل – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

در این قسمت از سایت نسیم فان، مطالبی مفید و کلی از تعبیر خواب اتومبیل و اتوبوس راگرد آوری کردیم. که در این پست می خواهیم شما را با تعبیر آن آشنا کنیم. دیدن ماشین یا همان اتومبیل در خواب نشان دهنده استقلال، آزادی در انتخاب‌های شخصی و تصمیم گیری هاست، و دیدن اتوبوس نشان‌دهنده‌ی این است که شما احساس گرفتار شدن در موقعیتی می‌کنید که از آن ناراحت هستید.

تعیبر خواب ماشین

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردونه بر هشت وجه است.

اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

دوم: ولایت وفرمانروایی.

سوم: مرتبه ومنزلت.

چهارم: بزرگی.

پنجم: هیبت.

ششم: خرمی (شادمانی و سرور).

هفتم: رفعت.

هشتم: اسانی کارها.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ماشین در خواب ،نشانه تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد که تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانه آن است که برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

تعبیرخواب اتومبیل (ماشین – خودرو)

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود .

شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید.

به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.

با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید.

با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعفهای شما نمایان میشود.

به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .

به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید.

به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تعبیر خواب سوار بر ماشین بودن ، بزرگی و شرف است

تعبیر خواب ماشین از پادشاه هدیه گرفتن ، بزرگ شدن توسط پادشاه است

تعیبر خواب کار کردن با اتومبیل

مولف می گوید:

با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد

کار کردن با اتومبیل ، بدست آوردن سود زیاد

مسافرت با اتومبیل ، غم واندوه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب اتومبیل - دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اتومبیل – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب رانندگی با ماشین

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

تعیبر خواب تصادف با اتومبیل

مولف می گوید:

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد. تصادف با اتومبیل گرفتاری ومشکل بزرگ

در سر زمین رویاها آمده:

یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید تصادف کرده‌اید، نشانه اخطاری جدی برای شماست تا حدی از هر گونه سفر حذر کنید. زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد.

اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است، دلالت بر آن دارد که شما با تمام توان برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد که افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می‌کنند، اما آن‌ها پیروز نمی‌شوند و ثروت خود را در این راه از دست می‌دهند، و شما به خواسته خود خواهید رسید.

تعبیر خواب واژگون شدن ماشین

کتاب سرزمین رویاها:

اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دیده به معناى آن است که صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

مولف می گوید:

خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه

تعبیر خواب فرار از تصادف

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.

تعبیر خواب ماشین برقی

خواب دیدن اینکه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی (جهندگی) است. شما قادرید خود را از سختی نجات دهید( یعنی بعد از این دوره سختی ، دوباره به حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان به هیچ جا نمی رسید(هدف مشخصی ندارید)

تعبیر خواب ماشین چمن زن

دیدن ماشین چمن زن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید افکار منفی تان را به انرژی مثبت تبدیل کنید. شما نیاز داردید که اعصابتان را کنترل کنید و نگرشتان را کنترل کنید تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که نیاز دارید ظاهرتان را حفظ کنید

تعبیر خواب ماشین حمل زباله

دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادت های قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید ( خیلی منفی بافید)

تعبیر خواب اتومبیل - دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اتومبیل – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اتوبوس در خواب ، نشانه آن است که فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم کند .

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می کنید.

اگر خواب ببینید سوار اتوبوس می شوید ، دلالت بر آن دارد که از مسافرتی که قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

تعیبر خواب اتوبوستعبیر خواب رانندگی یک اتوبوس ، شما ممکن است به سمت هدف خود در حرکت هستید یا از چیزی دور می‌شوید.تعبیر خواب مسافر بودن در یک اتوبوس ، این نگرانی را بیان می‌کند که شخص دیگری زندگی شما را کنترل می‌کند.تعبیر خواب بودن در اتوبوس در حال توقف ،  نشان‌دهنده‌ی این است که شما احساس گرفتار شدن در موقعیتی می‌کنید که از آن ناراحت هستید.دیدن اتوبوس با سقف کوتاه یا بلند در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد، نشانه آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می‌کند.

تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس

اگر خواب ببینید منتظر اتوبوس ایستاده اید به معنای وجود یک مانع موقتی بر سر راه رسیدن به اهدافتان است.

اگر خواب ببینید در ایستگاه اتوبوس هستید بدین معنی است که با سیل جمعیت حرکت می کنید. فاقد ابتکار هستید و کنترلی بر روند زندگی تان ندارید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

ایستگاه اتوبوس نمایانگر انتظار برای رویدادی که رخ می‌دهد و شما را به جایی برساند، همراه شدن با افراد غریبه و مردمان دیگر در جهت راهی که برگزیده‌اید،

اتکا به رویدادهای اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید تا شما را به هدفتان برسانند، تلاش برای رسیدن به جایی در زندگی، تلاش برای پشت سر گذاشتن چیزی یا کسی است.

زیگموند فروید گوید:

ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد

فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند.

فروید عقیده دارد :

اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است.

تعبیر خواب ایستادن در اتوبوس

آنلی بیتون گوید:

اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده‌اید، دلالت بر آن دارد که قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.

تعبیر خواب های مختلف دیگری که میتوانید در این بخش ببینید

تعبیر خواب آتش سوزی ، تعبیر دیدن آماس ، تعبیر خواب آبادانی

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار