تبلیغات

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بذر – معنی کاشتن بذر در خواب چیست؟تعبیر خواب بذر - کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بذر چیست؟ معبرین غربی می گویند : دیدن بذر در خوابتان نماد جاه و مقام و بزرگی، وراثت (ارث بردن از والدین -باروی)، ظرافت و تداوم زندگی است. الان زمان شروع یک ماجراجویی جدید است.

تعبیر خواب تخم کاشتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است.

اول: جاه ومقام و بزرگی.

دوم: فساد.

سوم: مال حرام.

چهارم: نفع وسود در بازرگانی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگی یابد.

اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است.

اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر در زمین خویش تخم همی کاشت، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود.

اگر زمین کِشته خویش ناکِشته بیند، دلیل که او را با کسی خصومت افتد.

اگر بیند که به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد و خیرها کند.

اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد، دلیل که او را مال و نعمت حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد، دلیل که نعمت فراوان یابد.

اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است.

تعبیر خواب بذر - کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کاشتن گندم و جو

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند جو یا گندم یا درخت در زمین خود می کاشت، دلیل که عز و جاه او زیاده شود، به قدر آن که کشته بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند گندم همی کاشت، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد.

اگر بیند جو همی کاشت، دلیل که او را مال جمع شود.

اگر دید کاورس همی کاشت، دلیل بر مال اندک کند.

اگر بیند عدس و باقلا و لوبیا و مانند آن همی کشت، دلیل است بر غم و اندوه.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید گندم کشت، دلیل که از پادشاه نعمت یابد.

اگر دید جو کشت، دلیل که مال بسیار حاصل کند. اگر دید کاورس کشت نفعش کمتر است.

تعبیر خواب بذر

کاشتن انواع بذر در خواب، تعابیر خاص خود را دارد.

اگر کسی در خواب گندم و جو می کاشت و محصول سلامت برداشت کرد، به نفع و سود خواهد رسیداگر عدس و ماش و امثال اینها را کاشته سود آنها کمتر خواهد بود.اگر در حال برداشت محصول بدست آمده بود، سود و منفعتی به زودی خواهد یافت.اگر در هر یک از این محصولات، آفتی مشاهده کرد، از آن محصول زیان خواهد دید و به تعبیر دیگر، کاشتن هرگونه بذری، انجام عمل خیر و نیکو خواهد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بذر یا تخم هر چیزی در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بذر در خواب ، نشانه سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .

تعبیر خواب بذر - کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کاشتن دانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی میکارد، همسرش حامله میشود. سوختن کشت یا مزرعه، بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد.

تعبیر خواب بذر قوطنا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

که دیدن بذر قطونا درخواب، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود.

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) ، تعبیر خواب برنج ، تعبیر خواب اسفناج ، تعبیر خواب انجیر

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار