تبلیغات

تعبیر شنیدن آواز در خواب چیست؟

ارسال شده در مجله خبری دوستان - کد مطلب : 289603

www.dustaan.com تعبیر شنیدن آواز در خواب چیست؟

آواز

محمد بن سیرین گوید : آواز مرد درخواب ، چون بلند بود ، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد . اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود ، دلیل کند
بر قدر بلندي آواز ، نامش بلند گردد . اگر بیند که آوازش ضعیف گشته ، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود ، چنانکه کس یاد او نکند .

ابراهیم کرمانی گوید : بلندي آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندي نام کند ، اما بلندي آواز زنان در خواب ، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاري .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن . اگر مردي در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویاي شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند . ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب براي مردان نیکو است وگویاي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی براي زنان نیکو نیست . صداي آشنا دوستی و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبري است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافري ندارید کسی خبري به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد .

لوك اویتنهاو می گوید : ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیري حفظ خواهید کرد
آواز خواندن : شادمانی
شنیدن آواز : عروسی
آواي پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه
همراه شدن با عده اي که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی
شعر خوانی : مشکلات

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب آواز شادي شنیدید ، بدانید که در آینده خبرهاي بسیار خوبی دریافت خواهید کرد . شنیدن آواز غمگین در خواب نیز براي شما خبرهاي بدي را به همراه خواهد داشت . اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی میباشید ، علامت آن است که داراي دوستان بسیار خوب و وفاداري میباشید .
اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید ، نشانهي آن است که اتفاقات بسیار خوشحالکنندهاي در حال رخ دادن است . اگر در خواب دیدید که با شخص دیگري در حال خواندن هستید ، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد .

آنلی بیتون میگوید : آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبیر خوبی بر عشاق دارد . تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا میباشد . اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا میکنند ، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدي دریافت خواهید کرد ، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما میدهد ، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما آواز می خوانید : ناکامی و تنهایی
دیگران آواز می خوانند : شادي نا خواسته
یک آواز خوان : حسادت درعشق

پربیننده ها

وبگردی

به اشتراگ بگذارید!

گوگل پلاس

برچسب ها

تعبیر خواب آ

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار