تبلیغات

تعبیر خواب «باد رها کردن»

ارسال شده در مجله خبری دوستان - کد مطلب : 289796

www.dustaan.com تعبیر خواب «باد رها کردن»

باد رها کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وي افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود . اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند ، تاویلش به خلاف این بود . اگر این خواب مردي هندو بیند ، دلیل است که او را خرمی رسد .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بادي رها کرد و آواز بلندي داشت وبوي ناخوشی ، دلیل که کاري کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدي او گویند . اگر بیند که آواز داشت و بوي ناخوش نداشت ، دلیل است که از کاري بی فائده جدا شود و خیرش در آن بود . اگر بیند بر قصد بادي رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت ، دلیل است که از کاري بی شغل معیشت او ساخته شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : بادرها کردن درخواب بر چهار وجه بود .
اول : سخنی زشت .
دوم : تقبیح و بد گوئی
سوم : کاري نکوهیده و سرزنش آور ،
چهارم : رسوائی .
اگر بیند باد راعمدا و قصدا رها کرد ، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود .

پربیننده ها

وبگردی

به اشتراگ بگذارید!

گوگل پلاس

برچسب ها

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار