تبلیغات

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف گ شروع می شوند

نام های پسرانه فارسی که با حرف گ شروع می شوندگرازهاز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانیگرامیمحترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانیگرانخواراز شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانیگراهوناز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانیگرداباز شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوانگردآزادپهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایرانگردگیراز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانیگردواز شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانیگرزماز شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانیگرزنتاجی که شاهان بر سر می گذاشتندگرستوناز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوریگرسیوزاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه ویگرشاسبدارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادیگرگیناز شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانیگرمانکاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاکگرمایلگرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاکگروخاناز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانیگرویاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانیگژدهماز شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادیگستهماز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانیگشتاسبگشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانیگشتاسپدارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاهگشسپاز شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانیگشوادکشوادگل بالاکسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.گلبادکلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانیگلشاهنخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیانگلگلهاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانیگلینوشاز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانیگهاراز شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانیگودرزاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامهگورنگنام برادر گرشاسپ و پدر نریمانگوشیارنام حکیمی از فارس، اسم فارسیگیارنگکیارنگ، سردار و فرماندهگیلونام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامینگیواز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار