تبلیغات

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف و شروع می شوند

نام های پسرانه فارسی که با حرف و شروع می شوندوادامکان مقدسواداننام روستایی در نزدیکی دماوندوادگاننام شخصی در وندیدادوارداننام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانیوارستهرها شده از تعلقات، به ویژه تعلقات دنیوی، آزادهواسپورلقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانیواسپوهرواسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانیوالاگهروالا تبار ؛ دارای اصل و نسب عالی، اصیل .واناننام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانیوانتیارنام پسر ایرج به نوشته بندهشنوجاسبدارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم ایرانیوخشروشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپندوخش دادداده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشیوخشور(در قدیم) پیغمبر ، رسول ؛ورازگراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.ورازاداز شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.ورازبندهبنده نیرومند، از نامهای ساسانیانورازپیروزآن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.ورازتیردادنام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگانورازداددارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانیورازمهراز نام های زمان ساسانیانورازنرسیاز نامهای زمان ساسانیانورجاوندبلند پایه و برازنده و ارجمندورد(در قدیم) (در گیاهی) گلِ سرخ ؛ گلوردا(ورد + ا (پسوند نسبت)) منسوب به وَرد ، ← وَرد .وردانشاگردان ، مریدان .وردانشاهنام جد مرداویجوردینورزانام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانیورزاکنام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانیورزگمهربزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانیورزندهکار کننده، ممارست (تمرین) کننده، حاصل کنندهورشادوظیفه و مقرریورشتاد( ورستاد)، کمک معاش که به طالبان علم و کارمندانورنابرنا جوان، برنا، خوب و نیکورهرانبهرام، آتش بهرام، آتشی که در خانههاورونیکانام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.وریاقوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگوژاسپوجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانیوساکنساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادیوساموسپورواسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانیوسپوهرواسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانیوستااوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان؛ اسم وستا در برخی منابع نام دخترانه ذکر شده است؛وستهمویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانیوستویاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانیوشمگیرصیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیاروفا اندیشوفا (عربی) + اندیش (فارسی)، وفاپروردوفادارآن که یا آنچه به تعهد، دوستی پایبند است.ولیدادولی (عربی) + داد( فارسی) داده ولیونداهزوارش است به معنی خورشیدوندادخواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارنوندیدادوننونون، نام چهارتن از پادشاهان اشکانیونوننام چهار تن از پادشاهان اشکانیوه پناهنام یکی از دادوران مشهور ساسانیوه ورانبهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوستوهاماننام پدر سلمان فارسیوهبرزنام یکی از دادوران ساسانیوهرامبهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه کیانی بود.وهرام شاپورنام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانیوهرام گشسبنام پدر بهرام چوبینوهرزوهزادبهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام اسب سیاوش، زاده خوب و نیکووهسودبهسود، از نامهای زمان ساسانیانوهشاپورنام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانیوهمنبهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیت های شاهنامه از جمله نام پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانیوهمنشبهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.وهمهرنام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانیوهنیابهنیا، کسی که از نسل خوبان است.وهومنبهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانیویارشبیارش، دو دلیر  اسم فارسیویاماز واژهی اوستایی ‘ آئیویامَویراباز نامهای امروزی زرتشتیانویریاهمت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید بهویریاهمت – یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.ویسپاراز نجبای پارسویستهموستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانیویستورگشوده و منتشر شدهویسهاز شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای تورانویشتاسبنام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشیویناسبنام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپندویهاننام یکی از سرداران دیلمیویوگیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانیویواننام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار