تبلیغات

تعبیر خواب قدم زدن (در باغ، پارک و...)

با تعبیر خواب قدم زدن در باغ، تعبیر خواب قدم زدن در پارک، تعبیر خواب قدم زدن کنار آب و تعبیر خواب قدم زدن در سبزه زار همراه ما باشید.

تعبیر خواب قدم زدن – تعبیر خواب قدم زدن در باغ – تعبیر خواب قدم زدن کنار آب – تعبیر خواب قدم زدن با مرده
تعبیر خواب قدم زدن در باغ

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد قدم زدن در باغ می‌گوید قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می‌شوید.

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

کتاب سرزمین رویاها:

در یک باغ قدم می‌زنید: شادی.در یک باغ میوه قدم می‌زنید: هر آرزویی دارید برآورده می‌شود.

تعبیر خواب قدم زدن در پاک

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در پارکی قدم می‌زنید، بیانگر حضور در یک جشن است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می‌زنید، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت.اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می‌زنید، نشانة آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت.

تعبیر خواب قدم زدن در سبزه زار و مکانی زیبا

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه‌زاری قدم می‌زنید، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتی به دست می‌آورید.اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می‌زنید، علامت آن است که در زندگی شما موقعیت‌های نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب قدم زدن کنار آب

لوک اویتنهاو می‌گوید: پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است آن است که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد. او باید قبل از انجام برنامه‌هایش باید صبر کند زیرا فکرهایش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمیر ناخودآگاهش مایل است تا این بخار از بین برود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید بهتر است چون این کامروایی شما را باز می‌گوید.

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار