تبلیغات

تعبیر خواب پستان (سینه)

با تعبیر خواب پستان، تعبیر خواب جاری شدن خون و شیر از پستان، تعبیر خواب مکیدن پستان زن و تعبیر خواب تغییر فرم سینه همراه ما باشید.

تعبير خواب نوك سينه - تعبير خواب شير دادن - تعبیر خواب مکیدن - تعبير خواب سينه پر شير

به گفته جابر مغربی پستان مرد در خواب همسر اوست و پستان زن وی دختر اوست. بنابراین تعابیر دیگر بر اساس این دو اصل انجام می‌گردد.

تعبیر خواب پستان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

فرزنداندخترانخادماندوستانبرادران

ابن سیرین: درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن، جمله بر دختران کند.

جابر مغربی گوید: پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد.

تعبیر خواب جاری شدن شیر و خون از پستان

ابن سیرین: اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بجای شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود.

تعبیر خواب مکیدن پستان زن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند که پستان مردی می‌مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان می‌خورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

تعبیر خواب تغییر شکل پستان

ابن سیرین گوید: اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. 

جابر مغربی: اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می‌خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می‌شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است. اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

دیدن پستان حیوانات در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار